Refine Search

Clear
Country
>
Topic
>
Publisher
>
Publication type
>

FIND

FIT RESOURCES

Results: 190

Click to Download 'Deworming Poster'

13.10.2015 | International | Philippines ARMM | Philippines National | GIZ | PDF (2.03 MB)

Deworming Poster

Posters for school and community orientation on deworming.

Click to Download 'School Community Manual Lao (Lao language)'

09.10.2015 | Lao PDR | GIZ | PDF (2.56 MB)

School Community Manual Lao (Lao language)

ປື້ມຄູ່ມື ສຳລັບໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນໃນການປະຕິບັດວຽກ  ງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ ສະບັບນີ້ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ ໜ່ວຍງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ ເຊິ່ງແມ່ນກົມອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເປັນຫຼັກ  ຮ່ວມກັບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໄດ້ຮັບການ ສະໜັບໜູນທາງດ້ານວິຊາການຈາກອົງການ Deutsche  GesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit Read More